Norge er med på europeisk initiativNorge er med på europeisk initiativ

- Skrevet 15.06.2020 av Kyrre Dahl

Nå ønsker vi å jobbe sammen med de andre europeiske landene for å styrke de internasjonale persontogforbindelsene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.


Foto: Olav Heggø / Samferdselsdepartementet

Nederlandske transportmyndigheter har i flere studier sett at togtjenester i stor grad kan erstatte fly på mellomlange distanser opp mot 800 km. I lys av blant annet Green Deal-initiativet fra EU, 2021 som et mulig jernbanens år i Europa og en stadig økende bevissthet om klimavennlige reiser, har 23 europeiske land sluttet seg til et nederlandsk initiativ og forpliktet seg til å delta i arbeidet for et rammeverk som styrker de internasjonale persontogtjenestene.

Selv om EUs fjerde jernbanepakke legger til rette for at togselskaper kan tilby attraktive togtjenester på tvers av landegrenser, er det flere praktiske hindringer som gjør det vanskelig å utnytte jernbanens potensial for å være konkurransedyktig mot eksempelvis fly. Flertallet av EUs medlemsstater, en rekke organisasjoner og flere aktører har uttrykt interesse for initiativet. En politisk erklæring ble 4. juni ble sendt til EUs transportkommisær Adina Vălean. I erklæringen uttrykkes det blant annet ønske om og vilje til å styrke rammebetingelsene for de internasjonale persontogtjenestene.

- Vi er nå 24 europeiske transportministre som sammen ønsker å arbeide videre med dette. Det handler om å finne felles plattformer for involverte aktører, slik at det blir enklere å etablere og bruke internasjonale togreiser. Vi skal nå se nærmere på blant annet etterspørsel, reisemønstre, reisetider, priser, kapasitetsmessige utfordringer og begrensninger i infrastrukturen. Ikke minst er vi opptatt av å utnytte nye digitale verktøy som kan gjøre det enklere å finne og bestille togreiser. Vi håper at vi kan komme langt med dette arbeidet i løpet av et år, sier samferdselsministeren.

På et nordisk transportministermøte i mai i år, la for øvrig Hareide fram et forslag om en skandinavisk eller nordisk jernbanestudie. Forslaget følger opp et av punktene i Granavolden-erklæringen, men må også sees som en del av EU-initiativet om bedre persontogforbindelser. Forslaget om en mulig nordisk jernbanestudie vil bli drøftet videre mellom de nordiske departementene ansvarlig for transport.

Norge har fire grensekryssende jernbanelinjer til Sverige. På noen av disse pågår det investeringsprosjekter, på andre baner er prosjekter i planleggings- eller utredningsfasen.

Follobanen/Østfoldbanen: Ferdigstilling av utbyggingsprosjekter vil redusere reisetiden med tog mellom Oslo og Gøteborg og videre til København og Hamburg.

Kongsvingerbanen/Grensebanen: På grunn av sprengt kapasitet gjennomfører Jernbanedirektoratet en konseptvalgutredning for å se på hvordan banen kan utvikles, slik at det blant annet kan bli mulig å gi et bedre togtilbud på strekningen Oslo-Karlstad-Stockholm. I 2021 ferdigstilles etter planen utskiftingen av det gamle kontaktledningsanlegget på banen.

Meråkerbanen: Etter planen skal elektrifiseringsprosjektet på strekningen Trondheim – Hell – Storlien stå ferdig i 2024. På svensk side er jernbanen allerede elektrifisert. Elektrifiseringen på norsk side legger til rette for miljøvennlige, sammenhengende persontogtjenester mellom Trondheim og Östersund, mens passasjerer i dag bytter mellom dieseltog og elektrisk drevne tog på grensen.

Ofotbanen: Som følge av en stor andel malm- og varetransport, er det i første rekke godstransporten som setter premissene for utviklingen av banen. Utbygging av kryssingsspor og andre kapasitetstiltak kommer imidlertid også persontogtrafikken mellom Narvik og Kiruna til gode.

- Samtidig er det verdt å merke seg at vi fortsatt kjører med 50 prosent av alle setene avstengt, slik at vi kan følge viktige råd om å holde avstand og legge til rette for trygge og gode reiser med toget i sommer, understreker Fosen.

Kilde: Samferdselsdepartementet - LES FLERE: TOGNYHETER

Følg oss på FACEBOOK eller: INSTAGRAMSISTE NYTT FRA REISEMEDTOG.NO:

COVID-19

På grunn av korona-pandemien har UD sendt ut reiseråd der de anbefaler å ikke reise til enkelte land. Disse rådene forandrer seg raskt. I tillegg er det mange tog som ikke går.

TA TOGET I:

Om denne siden


Info: Veterantog i Norge - 2020