Reguleringsplanen for Arna-Stanghelle til godkjenningReguleringsplanen for Arna-Stanghelle til godkjenning

- Skrevet 31.05.2021 av Kyrre Dahl

Nå sender Samferdselsdepartementet Statens vegvesens forslag til reguleringsplan til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for videre behandling og en offentlig høring.


Nye Evanger stasjon - Skisse: Bane Nor

- Utbyggingen av E16 og Vossebanen mellom Arna og Stanghelle er et viktig prosjekt for oss. Derfor har vi prioritert det i første seksårsperiode i Nasjonal transportplan 2022-2033. Det er staten som er øverste planmyndighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Vossebanen og E16 Arna–Stanghelle er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen og Bane NOR. Slik planene foreligger i dag vil veien i all hovedsak gå i tunnel, fordelt på tre lange tunnelstrekninger på 9–10 km. For jernbanen innebærer løsningen dobbeltspor og tunneler med rømming til veitunnel eller tverrslag til friluft. Dette vil gjøre veien og jernbanen mye mer sikret mot ras, gi rundt 15 minutter redusert reisetid og betydelig økt kapasitet for både gods- og persontog.

Ny vei og bane vil til dels få felles rømningssystem. Løsningen hvor jernbane- og veitunnelen er gjensidige rømningstunneler for hverandre er unik, og gir vesentlig bedre bruk av areal og sparer kostnader. Kostnadsanslag for fellesprosjektet er 26,4 milliarder kroner, hvorav 12,7 milliarder kroner til jernbanedelen av prosjektet og 13,7 milliarder kroner til veidelen.

- Vi er opptatt av å få mer samferdsel igjen for fellesskapets midler. Dette gjelder også fellesprosjektet Vossebanen og E16 Arna-Stanghelle. Vi legger derfor til grunn at fellesprosjektet skal optimaliseres i det videre arbeidet, sier Hareide.

I og med at prosjektet gjennomføres som statlig plan vil det nå være Kommunal- og moderniseringsdepartementet som godkjenner at reguleringsplanen legges ut på offentlig høring. Se mer på prosjektets Hjemmeside

Kilde: Vy - LES FLERE: TOGNYHETER - Følg oss på FACEBOOK eller: INSTAGRAMSISTE NYTT FRA REISEMEDTOG.NO:

COVID-19

På grunn av korona-pandemien har UD sendt ut reiseråd der de anbefaler å ikke reise til enkelte land. Disse rådene forandrer seg raskt. I tillegg er det mange tog som ikke går.

TA TOGET I:

Om denne siden


Info: Veterantog i Norge - 2021