To tog i timen på TrønderbanenSnart to tog i timen på Trønderbanen

- Skrevet 29.01.2021 av Kyrre Dahl

Klarsignal for detaljplanlegging av nødvendige tiltak for to tog i timen på strekningen Melhus - Trondheim - Stjørdal


Trønderbanen FOTO: NJål Svingheim / Samferdselsdepartementet

- Vi er opptatt av å styrke togtilbudet i Trøndelag ved å innføre halvtimesfrekvens på Trønderbanen så tidlig som mulig. Jeg har derfor gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å be Bane NOR om å gå i gang med å planlegge nødvendige tiltak for å realisere et slikt tilbud tidligere på strekningen Melhus - Stjørdal enn for hele strekningen Melhus – Steinkjer. Sammen med andre tiltak vil dette gjøre miljøvennlig togtransport mer attraktivt i og rundt Trondheim, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Tiltak for to tog i timen på Trønderbanen er et større jernbaneprosjekt som skal ses i sammenheng med byvekstavtalen mellom staten og Trondheimsområdet, men prosjektet er formelt ikke en del av avtalen. For å sikre nødvendige arealavklaringer for utvikling av stasjoner og knutepunkter, forpliktet staten seg gjennom byvekstavtalen til at Jernbanedirektoratet og Bane NOR skulle sørge for «nødvendige arealavklaringer for to tog i timen».

I byvekstavtalen er ambisjonen å innføre to tog i timen på strekningen Melhus – Steinkjer innen 2024. Jernbanedirektoratet og Bane NOR har i sine innspill til Nasjonal transportplan 2022-2033 også prioritert denne tilbudsforbedringen, men noe senere enn det som er lagt til grunn i byvekstavtalen.

Enkelte utbyggingsprosjekter i jernbanesektoren har blitt rammet av store kostnadsoverskridelser, og dette får konsekvenser for gjennomføringen av andre prosjekter. Målet om å innføre halvtimesfrekvens på hele strekningen Melhus - Steinkjer innen 2024 er derfor vurdert til å være urealistisk å nå.

Som en konsekvens av samferdselsministerens bestilling til Jernbanedirektoratet skal det nå arbeides videre med detaljplaner for nødvendige tiltak for to tog i timen på strekningen Melhus – Trondheim – Stjørdal. Dette gjør at de reisende i storbyområdet får en tilbudsforbedring så tidlig som mulig. Målet om 2024 opprettholdes for denne delen av strekningen.

Jernbanedirektoratet har utarbeidet en rutemodell for to tog i timen på Trønderbanen mellom Melhus og Steinkjer. Modellen beskriver et fremtidig togtilbud som viser sammenhengen mellom infrastruktur, togtilbud og forventet etterspørsel på grunnlag av en mulig kapasitetsfordeling. Gjennom rutemodellen er det identifisert nødvendige infrastrukturtiltak for å kunne innføre det ønskede togtilbudet.

Det er imidlertid noe usikkert om det er mulig å innføre rutemodellen med de identifiserte infrastrukturtiltakene. Av den grunn er det behov for å kvalitetssikre kostnadsoverslaget. Innen 1. juli 2021 skal Bane NOR levere en anbefaling av rutemodell og infrastrukturtiltak til Jernbanedirektoratet. Anbefalingen skal være fordelt på utviklingstrinn med tilhørende kostnadsestimater for hele strekningen Melhus – Steinkjer.

- Vi investerer i flere tiltak som skal bidra til å modernisere jernbanen i Trøndelag. Elektrifiseringsprosjektet på Meråkerbanen og strekningen Trondheim-Stjørdal på Trønderbanen er i gang. Det skal bygges nytt verksted for togvedlikehold på Støren. Mot slutten av året vil nye bimodale tog settes i trafikk. De nye togene har bedre komfort og nettdekning enn det gamle materiellet, og vil bruke klimavennlig strøm på strekninger som allerede er elektrifiserte. Vi styrker med andre ord jernbanens konkurransekraft i Trøndelag, sier samferdselsministeren.

I statsbudsjettet for 2021 er det satt av i alt 600 millioner kroner til utbygging og planlegging av tiltak på Trønder- og Meråkerbanen. Regjeringens forslag til videre utbygging av jernbanenettet i Norge presenteres for øvrig i Nasjonal transportplan 2022-2033, som legges fram våren 2021.

Kilde: Samferdselsdepartementet - LES FLERE: TOGNYHETER - Følg oss på FACEBOOK eller: INSTAGRAMSISTE NYTT FRA REISEMEDTOG.NO:

COVID-19

På grunn av korona-pandemien har UD sendt ut reiseråd der de anbefaler å ikke reise til enkelte land. Disse rådene forandrer seg raskt. I tillegg er det mange tog som ikke går.

TA TOGET I:

Om denne siden


Info: Veterantog i Norge - 2020